Komunikat nieaktualny!

W związku ze zmianą organizacji pracy uczelni w jej siedzibie i filiach, zmieniamy zasady przesyłania wniosków o przyznanie świadczeń.

Prosimy o nadsyłanie wniosków wraz z załącznikami w formie skanów (ewentualnie czytelnych zdjęć dokumentów) na adres e-mail: kwestor@gsw.gda.pl. Wszystkie nadesłane w ten sposób dokumenty należy zachować i złożyć w uczelni pocztą bądź osobiście w terminie późniejszym (po zakończeniu epidemii), o czym będziemy Państwa informować.

Wszystkie filie (poza Olsztynem) nie przyjmują poczty tradycyjnej z powodu pracy zdalnej. Uczelnia przyjmuje pocztę kierowaną na adres 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, ale w przypadku wniosków o przyznanie świadczeń zalecamy drogę elektroniczną.

 

Komunikat: Wytyczne dot. składania wniosków stypendialnych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, dostępny pod poniższym linkiem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/wytyczne-dot-skladania-wnioskow-stypendialnych-w-okresie-zawieszenia-zajec-dydaktycznych