Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu.

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

"Prawo zdrowia publicznego" jest jedną z najmłodszych szczegółowych dziedzin prawa, gdzie w ciągu ostatnich 15 lat notuje się szczególnie dynamiczny jej rozwój. W Polsce jest ona nauczana głównie jako przedmiot w ramach studiów medycznych lub związanych ze zdrowiem publicznym, gdzie wiodącymi są przedmioty medyczne. Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia z zakresu prawa zdrowia publicznego w ramach studiów podyplomowych "zarządzanie w ochronie zdrowia". W dzisiejszych czasach doświadczamy dwóch ważnych zjawisk. Z jednej strony mamy duże zainteresowanie problemami zdrowia publicznego przez dużą rzeszę społeczeństwa, z drugiej – proces "starzenia społeczeństwa". W obu tych przypadkach pomocni mogą być absolwenci niniejszych studiów podyplomowych, których celem jest przede wszystkim przekazanie wiedzy z zakresu prawnych regulacji dotyczących systemu funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, podnoszenie umiejętności menadżerskich osób już pracujących w takich placówkach oraz wskazanie praw pacjentów. Proponowane studia wpisują się w program pn. "Narodowe zdrowie na lata 2007-2015". Te interdyscyplinarne studia obejmują zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawa, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Program studiów podyplomowych

Prawne uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce (20 godz.)

 • Podstawowe założenia prawa do ochrony zdrowia:
  • prawo do zdrowia a prawo do ochrony zdrowia
  • konstytucyjne uwarunkowania prawa do ochrony zdrowia
  • ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych
 • Administracja ochrony zdrowia w Polsce:
  • organy i instytucje administracji rządowej odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
  • rola jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia
  • zadania i uprawnienia wybranych instytucji funkcjonujących w obszarze zdrowia m.in. PIF, PURPLiWM
  • system ochrony praw pacjenta
  • jednostki lecznicze w warunkach zagrożeń
    

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zasady ich udzielania (10 godz.)

 • Podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zakres i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

Prawne aspekty systemu ubezpieczenia zdrowotnego (8 godz.)

Odpowiedzialność prawna personelu medycznego (10 godz.)
Reklama w ochronie zdrowia (6 godz.)
Elementy prawa pracy (6 godz.)
 • Prawne aspekty związane z pracą i zatrudnieniem
 • Zawieranie umów kontraktowych z podwykonawcami wykonującymi świadczenia medyczne
 • Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa pracy w kontekście ochrony zdrowia
Podstawy zarządzania finansami; rachunek kosztów i analizy w zarządzaniu podmiotami medycznymi (24 godz.)
 • Podstawy rachunkowości
 • Budowa i czytanie rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów itp.
 • Idea rachunkowości zarządczej
 • Podstawy zarządzania finansami
 • Nadzór i kontrola nad finansami
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Pojęcie płynności finansowej
 • Analiza wskaźnikowa
 • Istota rachunku kosztów
 • Zarządzanie długiem
 • Próg rentowności
Polityka personalna i psychologia zarządzania ludźmi (24 godz.)
 • Polityka personalna pojęcie i cele, odniesienie do podmiotów medycznych
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Organizacja i działanie działu personalnego
 • Rozwój personalny
 • Ocena pracownicza
 • Zasady wynagradzania, zasady premiowania i nagradzanie pracowników
 • Personel w warunkach kryzysowych
Umiejętności interpersonalne i menedżerskie (12 godz.)
 • Efektywna komunikacja interpersonalna: zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym
 • Techniki negocjacyjne
 • Zarządzanie konfliktem
 • Kierowanie zespołem
 • Zachowania asertywne
Profesjonalna obsługa pacjenta (8 godz.)
 • Komunikacja i postępowanie z trudnym pacjentem
 • Rozwiązywanie konfliktów
Etyka zawodowa (6 godz.)
Zarządzanie placówkami i w placówkach ochrony zdrowia (22)
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Funkcje kierownicze
 • Zarządzanie operacyjne w podmiotach medycznych
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie strategiczne w podmiotach medycznych
 • Metody analizy strategicznej
 • Zarządzanie zasobami
 • Nowoczesne metody zarządzania
Zarządzanie jakością w działalności medycznej (4 godz.)
 • Zarządzanie jakością
 • Ocena jakości
Systemy zarządzania bhp w ochronie zdrowia (4 godz.)
Standardy akredytacyjne w ochronie zdrowia (2 godz.)
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia (4 godz.)
Zarządzanie odpadami w placówkach leczniczych (4 godz.)
Public relations w podmiotach leczniczych (8 godz.)

Studia podyplomowe pod patronatem

Logo Starostwa Powiatowego w Tczewie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

Pod patronatem merytorycznym Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Szpitale Tczewskie SA

Studia podyplomowe pod patronatem merytorycznym Szpitali Tczewskich SA.

Informacje organizacyjne

 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 2.900 zł
 • semestralna: 1.450 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 300 zł

W GSW obowiązuje zniżka: za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: 10%, czyli 10% zniżki w opłacie za studia podyplomowe dla studentów i absolwentów GSW (po studiach I i II stopnia) — przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.

Czytaj więcej o Regulaminie udzielania zniżek dla studentów.

Terminy opłat

semestr zimowy
15 września
semestr letni
15 lutego
semestr zimowy
15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia, 15 lutego
semestr letni
15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia

Jeżeli dla danych studiów lub studiów podyplomowych przewidziano możliwość płatności w systemie: 6 rat w semestrze.

semestr zimowy
15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia
semestr letni
15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca

Jeżeli dla danych studiów lub studiów podyplomowych przewidziano możliwość płatności w systemie: 5 rat w semestrze.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów, o których mowa niżej.

 1. Dowód osobisty
  • Należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (cudzoziemcy – paszport). Nie pobieramy kserokopii dowodu.
 2. Dyplom ukończenia studiów
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW.
 3. Zdjęcie
  • Należy dostarczyć aktualne, kolorowe zdjęcie (o rozmiarach 3,5x4,5 cm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie dołączymy do ankiety.
 4. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (do pobrania niżej)
  • Należy dostarczyć wypełnioną Ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe (dostępną w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
  • Należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych uczestników studiów podyplomowych (RODO), która stanowi załącznik do Ankiety (jest w tym samym pliku PDF).
 5. Wpłata wpisowego (nr rachunku bankowego niżej)
  • Należy dostarczyć dowód wpłaty wpisowego. Wysokość wpisowego (wraz z opłatami za studia podyplomowe) podawana jest w opisie każdego ze studiów podyplomowych.

Dokumenty, które będziecie Państwo musieli podpisać w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami za studia podyplomowe (czesnego)
  • Opłaty są znane słuchaczowi i niezmienne w trakcie trwania studiów podyplomowych.
  • Wykaz opłat umieszczony jest (oddzielnie dla każdego cyklu i rodzaju studiów) w Biuletynie Informacji Publicznej GSW (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2019 r.), dostępny pod linkiem: (wkrótce)
  • Oświadczenie to zastępuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe (umowy zawarte z dotychczasowymi słuchaczami pozostają w mocy).

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego uiszczać należy na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Studenci: w tytule płatności należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
Słuchacze studiów podyplomowych: w tytule płatności należy podawać: numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
Uczestnicy szkoleń: w tytule płatności należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.
Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW
  (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.
  Materiały rekrutacyjne: informatory, ulotki dla kandydatów itp. do pobrania na oddzielnej stronie