Wkrótce opublikowany zostanie nowy "Regulamin udzielania zniżek dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych", obowiązujący od 01.10.2021 r. Będzie zawierał kilka poprawek (na korzyść korzystających ze zniżek).

Zasady udzielania zniżek dla studentów

 1. Poniżej zasady udzielania zniżek w opłatach za studia i studia podyplomowe (czesnego) w Gdańskiej Szkole Wyższej:
  1. studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia — dotyczy opłat wymienionych w pkt 3 Informacji o wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia;
  2. słuchaczom na studiach podyplomowych — dotyczy opłat wymienionych w pkt 3 Informacji o wysokości opłat za studia podyplomowe;
 • prowadzonych w siedzibie GSW i jej filiach.
 • Informacje o wysokości opłat za studia są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ (w menu "Opłaty za studia").
 1. Student może korzystać z następujących zniżek, wyrażonych w procentach wysokości opłaty (czesnego) za jeden semestr studiów lub odpowiednio studiów podyplomowych:


 1. Zniżki przyznawane są na wniosek studenta. Wnioski składa się w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim. Zniżka za przyprowadzenie osoby przyznawana jest na podstawie ankiety osobowej kandydata na studia. Zniżki za podjęcie studiów w filiach dla absolwentów szkół ponadpodstawowych przyznawane są na podstawie świadectw ukończenia tych szkół.
 2. Zniżki nie łączą się ze sobą. Student ma możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie zniżki.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. absolwencie GSW, należy przez to rozumieć również absolwenta posiadającego dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwenta Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku z siedzibą w Ełku;
  2. studiach (bez dokładnego określenia), należy przez to rozumieć studia pierwszego lub drugiego stopnia.
 4. Dokumenty wymienione w pkt 1 (Informacje o wysokości opłat) podane są do wiadomości publicznej przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ (w menu "Opłaty za studia").
 5. Wymienione zasady udzielania zniżek wynikają z regulaminu i obowiązują od 1 września 2020 r.

Poniżej do pobrania w pliku PDF:

 • Regulamin udzielania zniżek dla studentów
 • Wniosek o przyznanie zniżki rodzinnej