Edytowano: 03.04.2020 r.

Prosimy studentów i nauczycieli akademickich, aby w najbliższym czasie załatwiali swoje sprawy z uczelnią poprzez kontakt drogą mailową (ewentualnie telefonicznie). Adresy mailowe i numery telefonów dostępne są na naszej stronie www w zakładce "Kontakt".

Realizując rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego COVID-19 [podstawa prawna poz. 1], zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne zaplanowane w Gdańskiej Szkole Wyższej, realizowane na terenie uczelni w okresie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz szkoleniach. Uczelnia uruchomiła zdalne kształcenie (na odległość), zgodnie z zaleceniami ministerstwa (zobacz niżej).

Prosimy śledzić na bieżąco inne nasze komunikaty związane z bieżącą sytuacją zawieszenia zajęć:

Wydłużenie obowiązujących studentów terminów wynikających z Regulaminu Studiów

Zarządzeniem Rektora z dnia 16 marca 2020 r. zostają przedłużone do 30 kwietnia 2020 r. terminy:

  1. składania wniosków o przyznanie stypendium,
  2. rozliczenia semestru,
  3. rozliczenia praktyk,
  4. złożenia pracy dyplomowej dla studentów mających przedłużony ten termin do 31.03.2020 r.

Komunikat: https://gsw.gda.pl/pl/content/zmiany-terminow-obowiazujacych-studentow

Opłaty za studia

W związku z pytaniami Studentów, czy obecnie należy wnosić opłaty za studia, informujemy, że zajęcia dydaktyczne w Uczelni są tylko czasowo zawieszone (realizacja rozporządzenia Ministra NiSW). Uczelnia na czas zawieszenia uruchamia tryb kształcenia on-line – udostępniamy materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców. Ponadto w sytuacji, gdy przerwa związana z zawieszeniem zajęć przedłuży się, Uczelnia może zmienić organizację roku akademickiego poprzez wydłużenie bieżącego semestru w taki sposób, że program studiów dla danego kierunku zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami.

Harmonogram opłat za studia nie ulega zmianie. Należy pamiętać, że opłaty za studia na Uczelni pobierane są za jeden semestr studiów z tym, że płatność semestralna możliwa jest też w miesięcznych ratach (5 lub 6 rat w semestrze). Informacja o wysokości i terminach wpłat – niezmieniona – podana jest publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem:
https://bip.gsw.gda.pl/p,13,oplaty-za-studia.

Materiały dydaktyczne udostępnione w związku zawieszeniem zajęć dydaktycznych na terenie uczelni 12.03-10.04.2020

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych zaplanowanych w Gdańskiej Szkole Wyższej, realizowanych na terenie uczelni w okresie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r., Uczelnia udostępnia do pobrania materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia. Materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej, po zalogowaniu się do strony www. Materiały dostępne przez poniższy przycisk.

  Materiały dydaktyczne dla studentów
Platforma webinarowa ClickMeeting

Studenci, którzy mają zaplanowane wykłady na najbliższy weekend, otrzymują mailem zaproszenia do wzięcia udziału w wykładzie (oddzielny mail dla każdego wykładu), jeżeli wykładowca zadeklarował prowadzenie zajęć w ten sposób. Harmonogram spotkań (z nazwą przedmiotu i grupą studencką) dostępny jest pod poniższym linkiem. Maile są rozsyłane w piątek poprzedzający weekend około godziny 15:00. Prosimy sprawdzać skrzynki mailowe (również spam).

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://gsw.gda.pl/pl/node/546.

Platforma Moodle GSW

Konta na Platformie Moodle GSW (służącej do wspomagania prowadzenia zajęć w formie zdalnej) zostały założone dla Studentów i Nauczycieli. Prosimy o sprawdzanie korespondencji dotyczącej założenia konta przesłanej z Platformy do Państwa skrzynek e-mail (również w spamie). Co zrobić w przypadku braku takiej korespondencji: https://gsw.gda.pl/pl/content/odzyskiwanie-hasla-platforma-moodle-gsw.

Adres Platformy Moodle GSW: https://gsw.moodle.org.pl/.

  Platforma Moodle GSW

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 405) (link¹)
  2. Komunikat Ministerstwa:
    https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19
  3. Przedłużenie ważności legitymacji studenckich (31 marca ⇒ 31 maja 2020 r.): rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 420) (link¹)
  4. Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni do 10 kwietnia 2020 r.: Komunikat Ministerstwa, https://www.gov.pl/web/nauka/funkcjonowanie-uczelni-w-polsce-zawieszone-do-10-kwietnia

¹ linki do aktów prawa powszechnego przekierowują do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP

Serwis Rządu RP dot. koronawirusa

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich dostępne są pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus